Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :21-11-19
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-11-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
20-11-19Đà Nẵng: 699,854,
Khánh Hòa: 660,567
Trúng 660 Khánh Hòa693
19-11-19Đắc Lắc: 268,816,
Quảng Nam: 636,576
Trúng 268 Đắc Lắc,
Trúng 636 Quảng Nam
368
18-11-19TT Huế: 633,224,
Phú Yên: 149,168
Trúng 633 TT Huế,
Trúng 149 Phú Yên
844
17-11-19Kon Tum: 090,061,
Khánh Hòa: 487,608
Trúng 090 Kon Tum,
Trúng 487 Khánh Hòa
401
16-11-19Đà Nẵng: 513,026,
Quảng Ngãi: 467,041,
Đắc Nông: 858,741
Trúng 513 Đà Nẵng,
Trúng 467 Quảng Ngãi,
Trúng 858 Đắc Nông
717
15-11-19Gia Lai: 332,614,
Ninh Thuận: 568,217
Trúng 332 Gia Lai,
Trúng 568 Ninh Thuận
415
14-11-19Bình Định: 875,218,
Quảng Trị: 494,230,
Quảng Bình: 966,679
Trúng 875 Bình Định,
Trúng 494 Quảng Trị,
Trúng 966 Quảng Bình
613
13-11-19Đà Nẵng: 582,504,
Khánh Hòa: 470,574
Trúng 582 Đà Nẵng,
Trúng 470 Khánh Hòa
442
12-11-19Đắc Lắc: 693,379,
Quảng Nam: 365,976
Trúng 693 Đắc Lắc,
Trúng 365 Quảng Nam
585
11-11-19TT Huế: 903,941,
Phú Yên: 558,729
Trúng 903 TT Huế,
Trúng 558 Phú Yên
685
10-11-19Kon Tum: 347,448,
Khánh Hòa: 083,416
Trúng 347 Kon Tum,
Trúng 083 Khánh Hòa
508
09-11-19Đà Nẵng: 657,388,
Quảng Ngãi: 206,540,
Đắc Nông: 780,068
Trúng 657 Đà Nẵng,
Trúng 206 Quảng Ngãi,
Trúng 780 Đắc Nông
480
08-11-19Gia Lai: 909,880,
Ninh Thuận: 005,820
Trúng 909 Gia Lai,
Trúng 005 Ninh Thuận
348
07-11-19Bình Định: 255,611,
Quảng Trị: 980,162,
Quảng Bình: 660,849
Trúng 255 Bình Định,
Trúng 980 Quảng Trị,
Trúng 660 Quảng Bình
647
06-11-19Đà Nẵng: 017,629,
Khánh Hòa: 147,519
Trượt813
05-11-19Đắc Lắc: 227,353,
Quảng Nam: 883,444
Trúng 883 Quảng Nam775
04-11-19TT Huế: 318,149,
Phú Yên: 722,904
Trúng 722 Phú Yên454
03-11-19Kon Tum: 184,133,
Khánh Hòa: 602,697
Trúng 184 Kon Tum,
Trúng 602 Khánh Hòa
680
02-11-19Đà Nẵng: 316,207,
Quảng Ngãi: 443,778,
Đắc Nông: 632,059
Trúng 316 Đà Nẵng,
Trúng 443 Quảng Ngãi,
Trúng 632 Đắc Nông
530
01-11-19Gia Lai: 769,439,
Ninh Thuận: 608,083
Trúng 608 Ninh Thuận573
31-10-19Bình Định: 026,679,
Quảng Trị: 746,167,
Quảng Bình: 049,765
Trúng 026 Bình Định,
Trúng 746 Quảng Trị,
Trúng 049 Quảng Bình
338
30-10-19Đà Nẵng: 136,551,
Khánh Hòa: 961,611
Trúng 136 Đà Nẵng,
Trúng 961 Khánh Hòa
788
29-10-19Đắc Lắc: 209,094,
Quảng Nam: 434,774
Trúng 434 Quảng Nam145
28-10-19TT Huế: 603,770,
Phú Yên: 502,293
Trúng 502 Phú Yên919
27-10-19Kon Tum: 468,736,
Khánh Hòa: 497,442
Trúng 468 Kon Tum,
Trúng 497 Khánh Hòa
192
26-10-19Đà Nẵng: 710,607,
Quảng Ngãi: 033,190,
Đắc Nông: 755,402
Trúng 710 Đà Nẵng,
Trúng 033 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
706
25-10-19Gia Lai: 905,616,
Ninh Thuận: 340,430
Trúng 905 Gia Lai,
Trúng 340 Ninh Thuận
608
24-10-19Bình Định: 185,234,
Quảng Trị: 436,068,
Quảng Bình: 522,494
Trúng 185 Bình Định,
Trúng 436 Quảng Trị,
Trúng 522 Quảng Bình
519
23-10-19Đà Nẵng: 673,379,
Khánh Hòa: 935,230
Trúng 935 Khánh Hòa801
22-10-19Đắc Lắc: 529,763,
Quảng Nam: 605,715
Trúng 529 Đắc Lắc,
Trúng 605 Quảng Nam
558
21-10-19TT Huế: 431,356,
Phú Yên: 156,954
Trúng 431 TT Huế,
Trúng 156 Phú Yên
706