Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :21-09-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
21-09-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
20-09-19Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
227
19-09-19Bình Định: 82,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
18-09-19Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
17-09-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
16-09-19TT Huế: 34,
Phú Yên: 09
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
15-09-19Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
14-09-19Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
13-09-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
12-09-19Bình Định: 33,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
263
11-09-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
10-09-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
09-09-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 87
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
08-09-19Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum260
07-09-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
06-09-19Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
05-09-19Bình Định: 79,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 99
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
04-09-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 71
Trúng Khánh Hòa287
03-09-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
02-09-19TT Huế: 15,
Phú Yên: 80
Trúng Phú Yên232
01-09-19Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
31-08-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
30-08-19Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
29-08-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
28-08-19Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
27-08-19Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
26-08-19TT Huế: 87,
Phú Yên: 15
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
25-08-19Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 32
Trượt253
24-08-19Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
23-08-19Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
22-08-19Bình Định: 86,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
268
21-08-19Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248