Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :21-02-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
21-02-20 Gia Lai
Ninh Thuận
20-02-20Bình Định: 62,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
19-02-20Khánh Hòa: 47,
Đà Nẵng: 56
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
246
18-02-20Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
262
17-02-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
266
16-02-20Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
254
15-02-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
242
14-02-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270
13-02-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
273
12-02-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
221
11-02-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
273
10-02-20TT Huế: 81,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
09-02-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum257
08-02-20Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 75
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
07-02-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 97
Trúng Ninh Thuận257
06-02-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
05-02-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
207
04-02-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
03-02-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
02-02-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
01-02-20Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
286
31-01-20Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
30-01-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
29-01-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
28-01-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
258
27-01-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 24
Trúng Phú Yên247
26-01-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
25-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
24-01-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
278
23-01-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 95
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
267
22-01-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
221
21-01-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243